MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoUchwała Nr 38/VI/2012

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 04 grudnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz § 10 i § 22 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.Urz. z 2002 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 104, poz. 2623) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 1.01.2013 do dnia 31.12.2013.

§ 2
Zgodnie z taryfą cena za 1m³ dostarczonej wody wynosi 3,06 zł/m³ netto.

§ 3
Stawka opłaty abonamentowej kształtuje się następująco:
• 3,40 zł netto/miesiąc – odbiorcy rozliczający się ryczałtem oraz dla odprowadzających ścieki, a korzystających z własnego ujęcia wody;
• 4,00 zł netto/miesiąc – odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe);
• 5,80 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m3/h;
• 14,50 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody od 7m3/h do 20m3/h;
• 81,00 zł netto/miesiąc – zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m3/h.

§ 4
1. Zgodnie z taryfą cena za odprowadzanie 1 m³ ścieków wynosi:
• I grupa taryfowa – 4,10 zł/m³ netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe i odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą – wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Pępowo;
• II grupa taryfowa – 6,92 zł/m³ netto, dla prowadzących gospodarstwa domowe – dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
• III grupa taryfowa – 6,92 zł/m³ netto, dla prowadzących działalność gospodarczą – dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
2. Wprowadza się dopłatę z Gmin dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną w wysokości 1,85 zł netto do 1m3 odebranych ścieków.
3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 2 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się ilość ścieków w stosunku 1:1 do ilości zużytej wody.

§ 5
Do stawek określonych §§ 2, 3, 4 dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01. 2013 r. i podlega ogłoszeniu w terminie 7 dni od dnia podjęcia.


Przewodniczący Zgromadzenia
Sebastian CzwojdaPlik do pobrania: tabela_taryf_na_2013_r..pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015