MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Gogolewo
OŚ GogolewoINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018.”

Strzelce Wielkie, dnia 28.12.2017r.
Nr sprawy 01/12/2017


1.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Technika Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92
60-324 Poznań

Uzasadnienie wyboru:
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a)W kryterium: cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b)W kryterium: aspekty środowiskowe wybrana oferta uzyskała 20 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował, że nie zamierza przy wykonywaniu zamawianej usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych.
c)W kryterium: czas reakcji wybrana oferta uzyskała 20 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca usługę wykona w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015