MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot. Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018.

Ogłoszenie nr 630009-N-2017 z dnia 2017-12-08

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
"Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84 , 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (URL): www.mzwik.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Związek Gmin
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.mzwik.com
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2018"
Numer referencyjny: 01/12/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca odbiór i zagospodarowanie w 2018r.: 1.1 ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 80% w ilości ok. 1 530 Mg (kod odpadu 19 08 05) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 440 Mg OŚ Pępowo 650 Mg (w tym 10 Mg z OŚ Gogolewo) OŚ Pogorzela 440 Mg 1.2 skratek w ilości ok. 33 Mg (kod odpadu 19 08 01) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Gogolewo 2 Mg OŚ Kobylin 17 Mg OŚ Pępowo 8 Mg OŚ Pogorzela 6 Mg 1.3 zawartości piaskowników w ilości ok. 25 Mg (kod odpadu 19 08 02) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Kobylin 6 Mg OŚ Pępowo 6 Mg OŚ Pogorzela 13 Mg 1.4 odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w ilości ok. 50 Mg (kod odpadu 20 03 06) w tym odbieranych z obiektu: OŚ Pępowo 50 Mg Podane powyżej ilość komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych, są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie. 2. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 2.1 Zagospodarowanie odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników (piasku) oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.2 W przypadku zamiaru Wykonawcy rolniczego wykorzystania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, Wykonawca po podpisaniu umowy na realizację przedmiotowego zamówienia zobowiązany jest: - poddać badaniom glebę przed zastosowaniem na niej odebranego ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, - przedstawić Zamawiającemu wyniki wymienionego powyżej badania gleby oraz informację o dawkach ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które można zastosować na gruntach przeznaczonych przez Wykonawcę do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, a także inne dane wymagane na podstawie obowiązujących przepisów. Do określenia przez Wykonawcę dawek ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego, które będzie mógł zastosować na gruntach przeznaczonych przez niego do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia i znajdujących się w jego dyspozycji, Zamawiający udostępni Wykonawcy przeprowadzone przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. Nr. 257) raz na 6 miesięcy badania osadów ściekowych z: a) Oczyszczalni Ścieków w Pępowie, b) Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli, c) Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie, d) Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie. 2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru: a) ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli bezpośrednio z podajnika ślimakowego w stacji zagęszczania i odwadniania osadu, w sposób ciągły, poprzez dostarczenie w powyższym celu kontenera lub naczepy samochodowej do załadunku. Dostawa i odbiór kontenerów lub naczep samochodowych odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem pracy oczyszczalni, na każde zgłoszenie Zamawiającego, a także w zależności od bieżącej sytuacji potrzeb Zamawiającego (w sytuacjach awaryjnych możliwy będzie także odbiór osadów gromadzonych na składowisku osadów). W celu uniknięcia nieporozumień i niejasności Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej każdej oczyszczalni ścieków przed przystąpieniem do przetargu. b) skratek gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Gogolewie, Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, c) zawartości piaskowników gromadzonych w pojemnikach 0,12 m3 z terenu oczyszczalni ścieków w Kobylinie, Pępowie i Pogorzeli, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym, d) odpadów ze studzienek kanalizacyjnych z terenu oczyszczalni ścieków w Pępowie, w terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym. 2.4. Każdorazowy odbiór ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę lub osobę przez niego upoważnioną na karcie przekazania odpadu przygotowanej w dwóch egzemplarzach przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującym wzorem, określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12.12.2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014r. poz. 1973). 2.5. Ustalenie ilości odbieranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych odbywać się będzie za pomocą obmiaru wyrażonego w m3 i przeliczenia przy użyciu poniższych wskaźników na Mg: osad 1 m3 = 1,16 Mg skratki 1 m3 = 1,20 Mg zawartość piaskowników 1 m3 = 1,35 Mg odpady ze studzienek kanalizacyjnych 1 m3 = 1,50 Mg 2.6. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania odebranych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych przy użyciu własnego sprzętu wskazanego w wydanej Wykonawcy przez właściwe organy decyzji o zezwoleniu na prowadzenie zbierania odpadów oraz transport odpadów i przetwarzanie odpadów bądź innych odpowiednich decyzji zgodnych z przepisami. 2.7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za odbiór, w tym załadunek i transport oraz za zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników i odpadów ze studzienek kanalizacyjnych. Do wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia zastosowanie mają następujące przepisy: a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987), b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017r., poz. 519) c) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015r. poz. 257), d) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014r., poz. 1973). 2.8. Zamawiający udostępnia: a) Sprawozdania Nr 3970/09/2017/M/1 oraz Nr 3970/09/2017/F/1 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pępowie przeprowadzonych w dniu 03.10.2017r. stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ; b) Sprawozdania Nr 3623/08/2017/M/2 oraz Nr 3623/08/2017/F/2 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Pogorzeli przeprowadzonych w dniu 05.09.2017r., stanowiące załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ; c) Sprawozdania Nr 3623/08/2017/M/1 oraz Nr 3623/08/2017/F/1 badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Gogolewie przeprowadzonych w dniu 05.09.2017r., stanowiące załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ; d) Sprawozdania Nr 3970/09/2017/M/2 oraz Nr 3970/09/2017/F/2 z badań osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kobylinie przeprowadzonych w dniu 03.10.2017r., stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 90533000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01 lub zakończenia: 2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Piaskowniki, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.), w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987 ze zm.), w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w sytuacji, gdy zamiast wykazania posiadania zezwoleń wymienionych powyżej w lit. a i b Wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie; - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm.) w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2017 poz. 2126 ze zm.) obejmujące: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub d) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych (Dz.U. 2017 poz. 1849) w zakresie: - 19 08 05 Osady ściekowe, - 19 08 01 Skratki, - 19 08 02 Zawartość piaskowników, - 20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest: posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunku wymagane jest : wykazanie się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg wraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę o złożenia następujących dokumentów: 1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ; 2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: a) zezwolenie na zbieranie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie:  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; b) zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie;  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; c) zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwy organ lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U z 2013r., poz. 21), w zakresie;  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; W celu potwierdzenia spełniania w/w warunku zamiast decyzji wymienionych w lit. a i b można przedłożyć: a) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydane przez właściwy organ, w zakresie;  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; lub b) pozwolenie zintegrowane, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, w zakresie:  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; lub c) koncesję na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez ich składowanie w składowiskach podziemnych, na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i górnicze, obejmujące:  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; lub d) zatwierdzony program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, w zakresie:  19 08 05 Osady ściekowe,  19 08 01 Skratki,  19 08 02 Piaskowniki,  20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych; lub inne odpowiednie zezwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający przed udzieleniem zamówienia zażąda następujących dokumentów: 1) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200.000 zł (do polisy dołączyć dowód jej opłacenia). 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żądać będzie następujących dokumentów: Wykaz co najmniej 1 usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych w ilości minimum 1.000 Mg , wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że zostały wykonane należycie , przy czy dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (według wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania wraz z wezwaniem wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 20,00
CZAS REAKCJI 20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Nie ulegają zmianie ceny netto podane w ofercie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:Plik do pobrania: 01_ogloszenie_osady.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz_osady.pdf
Plik do pobrania: 03_zal_nr_1_formularz_ofertowy.doc
Plik do pobrania: 04_zal_nr_2_wzor_umowy.pdf
Plik do pobrania: 05_zal_nr_3_oswiadczenie_wykonawcy.doc
Plik do pobrania: 06_zal_nr_4_oswiadczenie_wykluczenie.doc
Plik do pobrania: 07_zal_nr_5_formularz_cenowy.doc
Plik do pobrania: 08_zal_nr_6_os_pepowo.pdf
Plik do pobrania: 09_zal_nr_7_os_pogorzela.pdf
Plik do pobrania: 10_zal_nr_8_os_gogolewo.pdf
Plik do pobrania: 11_zal_nr_9_os_kobylin.pdf
Plik do pobrania: 12_zal_nr_10_grupa_kapitalowa.doc
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015