MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”

Ogłoszenie nr 500044014-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 593393-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500036166-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (url): www.mzwik.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek Gmin


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice.”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
03/09/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Wilkonice. Przebudowa obejmuje obiekt o wydajności (średniodobowej) 170m3/d, przy maksymalnej, dopuszczalnej produkcji rocznej wody w ilości 62 000m3, w oparciu o istniejącą studnię głębinową. Na projektowaną przebudowę składa się dostawa i montaż dwóch zbiorników wyrównawczych wody o konstrukcji nadziemnej ze stali nierdzewnej wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego o średnicy 4,5m, na fundamencie betonowym o pojemności 100m3 każdy (w miejsce zbiorników istniejących przewidzianych do rozbiórki i demontażu) oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą - łącznie z zasuwami na rurociągach tłocznym, ssawnym i spustowym.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45252120-5


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579). Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia postępowania jest to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając na uwadze okoliczność, iż zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Plik do pobrania: zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015