MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżankach"

Ogłoszenie nr 500037143-N-2017 z dnia 03-10-2017 r.

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżankach”
Nr sprawy 02/09/2017


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 589006-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Krajowy numer identyfikacyjny 41051392000000, ul. Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 655 719 364, e-mail info@mzwik.com, faks 655 719 364.
Adres strony internetowej (url): www.mzwik.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Związek Gmin


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżankach”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
02/09/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżankach obejmuje swym zakresem: - zmiany IIº pompowania – zabudowę zestawu hydroforowego w miejsce istniejących zbiorników hydroforowych i pomp blokowych typu PJM, wraz z zabudową pompy płucznej. Ponadto wymianie podlegać będzie orurowanie w zakresie urządzeń IIº pompowania i na odcinku od pompy płucznej do orurowania zestawu filtracyjnego. Przewiduje się także pozostawienie jednej pompy PJM i zbiornika hydroforowego jako rezerwy – przeniesienie wraz z blokiem fundamentowym oraz wydłużenie instalacji dozowania podchlorynu sodu. - wymiany ciągu uzdatniania (filtrów ciśnieniowych, orurowania i armatury) wraz z zabudową jednego, centralnego mieszacza wodno-powietrznego (aeratora) w miejsce 4 istniejących aeratorów (przyfiltrowych). Ze względu na zmianę położenia aeratora przewiduje się także nową lokalizację wejścia rurociągu wody surowej ze studni głębinowych (konieczność zabudowy nowych odcinków rurociągów i armatury dla wody surowej oraz dla wody napowietrzonej przed blokiem filtracji). Przewiduje się także wymianę na nowe skrzyń kontrolno-pomiarowych dla wód popłucznych (2szt.). Ponadto wymianie podlegać będzie orurowanie w zakresie rurociągów z powietrzem do mieszacza (aeratora) i doprowadzenia powietrza do płukania filtrów z zabudową odpowiedniej dmuchawy do przeprowadzenia tegoż procesu. Planowane prace nie spowodują zmian w schemacie uzdatniania opartego na napowietrzaniu wody w mieszaczu wodno-powietrznym zamkniętym oraz jednostopniową filtrację na filtrach ciśnieniowych. Wykonanie powyższych zamierzeń zapewni prawidłową współpracę ujęć, ciągu uzdatniania, pompowni II° oraz sieci wodociągowej. Zbiorniki filtrów, zbiornik hydroforowy i mieszacz wodno-powietrzny pokryte wewnątrz i z zewnątrz powłoką nakładaną natryskowo elastomerem polimocznikowym, utwardzony chemicznie i termicznie. - branża elektryczna - automatyka pneumatyczna, w tym: •instalacji zasilającej odbiorniki stacji •instalacji sterowniczej, sygnalizacyjnej i pomiarowej •instalacji połączeń wyrównawczych, •rozdzielnicy technologicznej RT i RZP •systemu wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45252120-5


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż w prowadzonym postępowaniu, w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, nie złożono żadnej oferty.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.


Plik do pobrania: zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015