MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinUchwała Nr 49/V/2010

Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2011.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 69 ust 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) i art. 24 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.) oraz § 10 i § 22 Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 17 lipca 2001 r. (Dz.Urz. z 2002 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 104, poz. 2623) Zgromadzenie Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich, uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2011.

§ 2
Zgodnie z taryfą jednorodną dwuczłonową (cena + opłata abonamentowa) cena za 1 m³ dostarczonej wody wynosi 2,87 zł/m³ netto. Natomiast stawka opłaty abonamentowej kształtuje się następująco:
• 4,00 zł netto/miesiąc - gospodarstwa domowe;
• 5,80 zł netto/miesiąc - zabezpieczenie przepływu wody poniżej 7m3/h – dot. przemysłu, usług i wody na inne cele;
• 14,50 zł netto/miesiąc - zabezpieczenie przepływu wody od 7m3/h do 20m3/h – dot. przemysłu, usług i wody na inne cele;
• 81,00 zł netto/miesiąc - zabezpieczenie przepływu wody powyżej 20m3/h – dot. przemysłu, usług i wody na inne cele.

§ 3
1. Zgodnie z taryfą cena za odprowadzanie 1 m³ ścieków wynosi:
• I grupa taryfowa - 3,81 zł/m³ netto, dla odbiorców prowadzących gospodarstwa domowe i odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą – wszystkich dostawców ścieków z terenu gminy Pępowo;
• II grupa taryfowa - 6,68 zł/m³ netto, dla odbiorców prowadzących gospodarstwa domowe – dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
• III grupa taryfowa - 6,68 zł/m³ netto, dla odbiorców usług prowadzących działalność gospodarczą – dostawców ścieków z terenu gmin: Kobylin, Krobia i Pogorzela;
• IV grupa taryfowa - 9,35 zł/m³ netto dla ścieków dowożonych ze zbiorników bezodpływowych.
2. Wprowadza się dopłatę z Gmin dla II grupy taryfowej odbiorców do ceny za odprowadzanie ścieków kanalizacją sanitarną w wysokości 1,95 zł netto do 1 m3 odebranych ścieków.
3. Ceny i opłaty płacone przez odbiorcę usług po uwzględnieniu dopłat, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się ilość ścieków w stosunku 1:1 do ilości zużytej wody.

§ 4
Do stawek określonych § 2 i § 3 dolicza się podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01. 2011 r.


Przewodniczący Zgromaczenia
MZWiKW w Strzelcach Wielkich
Sebastian CzwojdaPlik do pobrania: taryfy_na_2011_r_-_tabela.pdf
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015