MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaOdpowiedź na pytanie z dnia 17.05.2017r. nr 2

dot.postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”

Strzelce Wielkie, dnia 18.05.2017r.
Nr sprawy: 01/05/2017
Nazwa zadania: „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody we Wziąchowie – budowa zbiorników retencyjnych wody”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1
Zgodnie z pkt. III Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia, zakres prac obejmuje wykonanie rurociągów technologicznych i kanalizację techniczną, tymczasem w kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, w pkt. 2 „zewnętrzne rurociągi technologiczne” ujęto tylko roboty ziemne.
Czy instalacje wraz z kształtkami zostaną położone przez Zamawiającego we własnym zakresie?
Jeżeli instalacje stanowią jednak zakres do wykonania, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego, z uwzględnieniem kształtek niezbędnych do ich wykonania zgodnie z dokumentacją projektową.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres aniżeli przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac związanych
z zamówieniem publicznym obejmuje wyłącznie budowę zbiorników z wyprowadzeniem rurociągów poza obrys terenu utwardzonego wokół zbiorników wraz z zasuwami.
Rurociągi technologiczne znajdują się w poz. 12 działu 1 kosztorysu ofertowego, tzn. kalkulacja własna zbiorników wraz z rurociągami: „Dostawa i montaż zbiorników ze stali nierdzewnej
o V=150m3 (inox) wraz z izolacją i poszyciem zewnętrznym ze stali nierdzewnej koloru niebieskiego oraz orurowaniem wewnętrznym ze stali nierdzewnej i wyprowadzeniem orurowania poza obrys zbiorników z niezbędną armaturą - łącznie z zasuwami DN150 na rurociągach tłocznym, ssawnym
i spustowym”.
Dział 2 poz. 13 - 18 kosztorysu ofertowego dotyczy robót ziemnych dotyczących powyższych rurociągów.
Zgodnie z powyższym instalacje wraz z kształtkami oraz zasuwami leżą w gestii wykonawcy. Pozostałe instalacje – od zasuw do Stacji Uzdatniania Wody – leżą w gestii zamawiającego.
Zamawiający informuje, że przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 2
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 „Zbiorniki wyrównawcze”, widnieje zapis: „Zbiornik ze stali nierdzewnej – inox, zabezpieczony zostanie wewnętrznie farbą z atestem PZH przeznaczoną do kontaktu z wodą pitną”.
Informacja ta powielana jest w innych miejscach dokumentacji projektowej. Ponieważ w praktyce, najczęściej zbiorniki ze stali nierdzewnej nie są dodatkowo malowane, zwracamy się o wyjaśnienie, czy rzeczywiście zbiorniki należy zabezpieczyć zgodnie z opisaną w projekcie technologią.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników ze stali nierdzewnej, posiadających atest PZH, bez konieczności malowania wnętrza zbiorników farbą z atestem.

Pytanie 3
W Projekcie budowlano-wykonawczym, branża sanitarna, pkt. 7 „Zbiorniki wyrównawcze”, przewiduje się zabudowę zasuwy z napędem elektrycznym, czy zasuwa ta wchodzi w zakres prac objętych przetargiem?
Jeśli tak, zwracamy się o uzupełnienie kosztorysu ofertowego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zasuwa z napędem elektrycznym nie wchodzi w zakres prac objętych niniejszym zamówieniem publicznym.

Pytanie 4
Wskazany w specyfikacji termin wykonania 60 dni jest nierealny do wykonania. Tak postawione warunki eliminują firmy posiadające ogromne doświadczenie w produkowaniu zbiorników retencyjnych, ale nie produkujących ich tzw. „półkę”, tak aby każde wyprodukowane urządzenia były dostosowane pod każdym względem do potrzeb inwestora (np. usytuowanie króćców gwarantujące najprostszy sposób ich podłączenia).
Niektóre prace leżące w zakresie przetargowym, po wykonaniu narzucają przerwy technologiczne, np. po wykonaniu fundamentów pod zbiorniki magazynowania wody konieczne jest ich sezonowanie przez co najmniej 7 dni.
Zwracamy się o zmianę terminu wykonania do 90 dni.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia w przedmiocie terminu realizacji zamówienia nie ulegają zmianie.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015