MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinInformacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Strzelce Wielkie, dnia 21.12.2016r.
Nr sprawy 01/12/2016

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający, zawiadamia, że w postępowaniu na:

„Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Konsorcjum firm w skład którego wchodzą:
1) Technika sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznań – Lider Konsorcjum
2) P.W. Krzysztof Dobrzański ul. Jana Żupańskiego 12/18, 61-572 Poznań – Członek Konsorcjum

Uzasadnienie wyboru:
Oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
a) W kryterium cena wybrana oferta uzyskała 60 punktów.
b) W kryterium: aspekty środowiskowe uzyskała 20 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca nie zamierza przy wykonywaniu usługi rolniczo wykorzystywać ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
c) W kryterium: czas reakcji uzyskała 20 punktów – zgodnie z oświadczeniem w złożonej ofercie Wykonawca zdeklarował wykonanie usługi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.

W prowadzonym postępowaniu nie złożono żadnych innych ofert.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.


Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015