MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pogorzela
OŚ PogorzelaINFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT - usługi

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Strzelce Wielkie, dnia 16.12.2016r.
Nr sprawy 01/12/2016

INFORMACJA O TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników oraz odpadów ze studzienek kanalizacyjnych w roku 2017”

Na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z p.zm.) Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji
w Strzelcach Wielkich informuje, co następuje:

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 312.303,60 zł brutto

W terminie do dnia 16.12.2016r. złożono następujące oferty:

oferta nr 1
Konsorcjum:
Lider Konsorcjum:
TECHNIKA Sp z o.o.
ul. Grunwaldzka 104
60-307 Poznań
technika@btechnika.pl
tel. 61 861 61 88
fax 61 610 03 68
Członek Konsorcjum:
P.W. Krzysztof Dobrzański
ul. Jana Żupańskiego 12/18
61-572 Poznań

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu "Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej". Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015