MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinOdpowiedź na pytania z dnia 29.07.2016 r.

Dot. przetargu na renowację istniejącej kanalizacji sanitarnej w Pępowie metodą bezwykopową

Strzelce Wielkie, 04.08.2016 r.
Nr sprawy Nr 04/06/2016


Pytania: nr 1, 2, 10 i 11
Pytanie nr 1. „W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej, Zamawiający proponuje jedynie wykorzystanie systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe przy jednoczesnym spełnieniu wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
Obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 11296-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” nie przewiduje ograniczenia ani sposobu utwardzenia, ani rodzaju wykładziny, z której wykonany jest rękaw.
Zastosowanie rękawów systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe skutkuje koniecznością zastosowania grubszej ścianki rękawa, a tym samym nieco większego przewężenia kanału, w porównaniu z grubością ścianki w przypadku rękawów z włókna szklanego, co ma związek z modułem sprężystości obu materiałów.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dla zadania renowacji kanałów przy pomocy rękawa zgodnego z PN-EN ISO 11296-4, w którym nośnikiem jest włókno szklane (o standardzie włókien min. E-CR lub Advantex) nasączone w warunkach fabrycznych żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy promieni UV?
Realizacje prowadzonych robót renowacyjnych przy zastosowaniu rękawów szklanych nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzonych promieniowaniem UV zakończyły się pełnym powodzeniem i pozytywnymi odbiorami wykonanych robót, co potwierdzają referencje.”

Pytanie nr 2. „W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 1 i ppkt. 3.2. wymogiem zastosowania rękawów termoutwardzalnych z zastosowaniem żywic epoksydowych zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zastosowania w ramach przedmiotowego postępowania rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-1 i PN-EN ISO 11296-4.
W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej, Zamawiający proponuje jedynie wykorzystanie systemu rękawa termoutwardzalnego o strukturze absorbującej żywice epoksydowe przy jednoczesnym spełnieniu wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
Obowiązujące polskie normy PN-EN ISO 11296-1 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 1: Postanowienia ogólne”, PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” nie przewiduje ograniczenia ani sposobu utwardzenia, ani rodzaju wykładziny, z której wykonany jest rękaw.
Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie dla zadania renowacji kanałów przy pomocy rękawa zgodnego z PN-EN ISO 11296-4, w którym nośnikiem jest włóknina filcowa nasączone w warunkach fabrycznych żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej?
Realizacje prowadzonych robót renowacyjnych przy zastosowaniu rękawów filcowych nasączonych żywicami poliestrowymi i utwardzonych gorącą wodą lub parą wodną zakończyły się pełnym powodzeniem i pozytywnymi odbiorami wykonanych robót, co potwierdzają referencje.”

Pytanie nr 10. „W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do realizacji robót rękawów filcowych ze szwem, jako w pełni spełniających wymagania wymienionych przez Zamawiającego norm.”

Pytanie nr 11. „W zakresie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań i prowadzenia robót zgodnie z przywołanymi normami, w szczególności PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu zastosowania żywic barwionych, ponieważ zgodnie z wyżej wymienionymi normami jest to proces jedynie zalecany, a nie wymagany, w celu kontrolowania mieszania żywic i/lub procesu impregnacji.”

Odpowiedź na pytania Nr 1, 2, 10 i 11:
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji kanalizacji sanitarnej inną metodą niż wskazana w SIWZ, czyli wykonanie metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych. Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji przy pomocy rękawa, w którym nośnikiem jest włókno szklane nasączone żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy promieni UV.
Zamawiający nie dopuszcza wykonania renowacji przy pomocy rękawa, w którym nośnikiem jest włóknina filcowa nasączona żywicą poliestrową utwardzaną przy pomocy gorącej wody lub pary wodnej.
Wszystkie normy stanowią wzór lub zasadę postępowania. Normy budowlane określają m.in. minimalną wymaganą jakość, wymiary, sposób przechowywania, badania i oceny materiałów, dopuszczalną metodologię wykonania robót. Wybór konkretnych materiałów i rozwiązań dopuszczalnych przez normę zależy od potrzeb Zamawiającego
To że nie wszyscy wykonawcy dysponują produktem spełniającym wymagania Zamawiającego opisane w SIWZ i mogą go zaoferować oraz, że wymagania techniczne są trudne do spełnienia przez niektórych wykonawców, nie oznacza, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w sposób utrudniający zachowanie uczciwej konkurencji. Zamawiający ma prawo wymagać, aby do wykonania przedmiotu zamówienia zostały użyte materiały jakości wyższej, niż standardowa.
Renowację należy wykonać w oparciu o wymienione w SIWZ polskie normy oraz
o szczegółowe wymagania Zamawiającego. Polskie Normy stanowią jedynie wskazówkę do stosowania materiałów nie gorszych niż opisane w SIWZ.
Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie innych żywic niż epoksydowe


Pytania: nr 3 i 4
Pytanie nr 3. „Zwracamy się do Zamawiającego, w przypadku dopuszczenia do realizacji zadania za pomocą innych metod zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1, tj. rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi oraz rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniowaniem UV o odpowiednią modyfikację SIWZ dopuszczającą wykorzystanie w celu potwierdzenia wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia referencji z inwestycji wykonanych tymi metodami.”

Pytanie nr 4. „Zwracamy się do Zamawiającego, w przypadku dopuszczenia do realizacji zadania za pomocą innych metod zgodnych z normami PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1, tj. rękawów termoutwardzalnych nasączonych żywicami poliestrowymi oraz rękawów z włókna szklanego nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych promieniowaniem UV o odpowiednią modyfikację SIWZ dopuszczającą wykorzystanie w celu potwierdzenia wymogu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia urządzeń do utwardzania rękawów właściwych dla danej technologii oraz doświadczenia osoby właściwego dla danej technologii, jak również rezygnacji z wymogu posiadania urządzeń do nasączania właściwych dla rękawów epoksydowych w przypadku zastosowania odmiennej technologii.”

Odpowiedzi na pytania 3 i 4.
Zgodnie z pkt VI.1.2. SIWZ Zamawiający uzna warunek w zakresie wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi – każda co najmniej 1250mb – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zapisy SIWZ dotyczące potwierdzenia wymogu dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pozostają bez zmian.


Pytania: nr 5 i 6
Pytanie nr 5. „Czy Zamawiający w związku z wymogami SIWZ pkt III ppkt. 3.12. – m.in. zdolności rękawa do przenoszenia obciążeń hydrostatycznych oraz ppkt. 3.16 – „szczelności w 100%” w powszechnym rozumieniu zarówno na infiltrację wód gruntowych, jak i na eksfiltrację ścieków, może potwierdzić, że prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały wchodzące w zakres zadania znajdują się poniżej poziomu wód gruntowych?”

Pytanie nr 6.” Zgodnie z doświadczeniem wykonawcy - potwierdzonym w regulaminach m.in. niemieckich przedsiębiorstw wodociągowych prowadzących renowacje od początku lat 80-tych XX wieku zawierających zalecenie określające, że zastosowanie rękawów nasączonych żywicami epoksydowymi bez zastosowania tzw. prelinerów nie jest dopuszczalne w terenach w których rurociągi przeznaczone do renowacji znajdują się poniżej poziomu wody gruntowej, ze względu na możliwość wymywania żywic co daje możliwość zmniejszenia grubości ścianki rękawa, a w konsekwencji przyniesie pogorszenie parametrów technicznych rękawów włącznie z możliwością nieosiągnięcia zakładanej sztywności obwodowej. Warto zauważyć, że stosowanie prelinerów określanych zgodnie z treścią właściwych norm PN-EN ISO 11296-4 i PN-EN ISO 11296-1 jako membrany zewnętrzne jest całkowicie dopuszczalne zgodnie z regułami sztuki budowlanej oraz wydaje się konieczne w związku z infiltracją wód gruntowych stwierdzoną w raportach z inspekcji kanalizacji wchodzącej w zakres zadania.
Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie zakazu stosowania membran zewnętrznych, tzw. prelinerów.


Odpowiedź na pytania Nr 5 i 6:
Część kanalizacji znajduje się poniżej wód gruntowych.
W przypadku dobrego przygotowania kanalizacji tzn. frezowania i założenia w miejscach infiltracji packerów uszczelniających oraz prawidłowego nasączenia rękawa w specjalistycznych do tego przygotowanych pojazdach, gwarantuje prawidłowe wykonanie renowacji. Od strony zamawiającego będzie wydelegowana jedna osoba, która będzie uczestniczyła w nasączaniu i instalacji rękawa. Zapisy SIWZ dot. membran zewnętrznych pozostają bez zmian.


Pytania: nr 7 i 8
Pytanie nr 7. „W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 2 opisem uszkodzeń kanałów przeznaczonych do renowacji zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały przeznaczone do renowacji m.in. ze względu na wymienione w opisie „zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się” znajdują się w stanie III wg ATV-M 127-2?”

Pytanie nr 8. „W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 2 opisem uszkodzeń kanałów przeznaczonych do renowacji zwracamy się do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy prawidłowa jest opinia wykonawcy, że kanały przeznaczone do renowacji m.in. ze względu na wymienione w opisie „zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się” znajdują się w stanie, który uniemożliwia spełnienie podstawowego wymogu Zamawiającego przy zastosowaniu żywic epoksydowych, wymienionego w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych pkt. 2.1.7 tzn. „trwałego sklejenia się z rurą” ze względu na brak powierzchni do której takie sklejenie się miałoby nastąpić lub właściwe zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z uwzględnieniem rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych zastosowanie membran zewnętrznych tzw. prelinerów?”

Odpowiedź na pytania Nr 7 i 8:
Kanały przeznaczone do renowacji znajdują się w stanie II wg ATV-M 127-2


Pytanie nr 9.
„W przypadku dopuszczenia do zastosowania w realizacji robót metodą bezwykopową rękawów filcowych nasączonych żywicami poliestrowymi utwardzanych termicznie lub rękawów z włókna szklanego utwardzanego UV zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie nasączania w warunkach fabrycznych pod warunkiem przekazania Zamawiającemu raportów z nasączania przed podjęciem realizacji robót. Zwracamy uwagę, że przygotowanie materiału w warunkach fabrycznych zapewnia wysoką jakość ich wykonania i zapewnia powtarzalność procesu produkcyjnego."

Odpowiedź na pytanie Nr 9:
Zamawiający nie wyraża zgodny na nasączenie w innym miejscu jak na placu budowy przy studni. Od strony zamawiającego będzie wydelegowana jedna osoba, która będzie uczestniczyła w nasączaniu i instalacji rękawa.


Pytanie nr 12.
„W związku z zamieszczonym w punkcie III Opis przedmiotu Zamówienia ppkt. 3.14 zwracamy się do Zamawiającego z informacją, że zgodnie ze stosowaną w Polsce normą PN-EN ISO 11296-4 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do renowacji podziemnych bezciśnieniowych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Część 4: Wykładanie rękawami utwardzanymi na miejscu” w pkt 8.2 tej normy znajduje się zapis określający dopuszczalne nieregularności powierzchni rury CIPP na odcinkach prostych.
Zwracamy się w związku z tym do Zamawiającego o rezygnację z warunku zawartego w punkcie 3.14 SIWZ lub jego ujednolicenie w przypadku stwierdzenia nieregularności dopuszczalnych normą na odcinkach prostych rur CIPP w przepadku wcześniej stwierdzonych nieregularności rur macierzystych zgodnie z pkt. 2.1.17 STWiOR.”

Odpowiedź na pytanie Nr 12:
Na prostych odcinkach nie dopuszcza się sfałdować rękawa. W przypadku ich powstania Wykonawca na własny koszt będzie zmuszony do usunięcia rękawa i zainstalowanie poprawnego


Pytanie nr 13.
„Zwracamy się do Zamawiającego z informacją, że zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej i na terenie Polski prawodawstwem - odpowiednią ustawą, żywice poliestrowe stosowane do nasączania rękawów termoutwardzalnych lub utwardzanych UV są klasyfikowane wspólnie z żywicami epoksydowymi jako ten sam rodzaj substancji chemicznych i ich mieszanin.
Zarówno żywice poliestrowe jak i epoksydowe są klasyfikowane w Polsce zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006. Przeniesieniem zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 na polskie prawodawstwo jest ustawa z dnia 25 lutego 2011 roku
o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 r. Nr 63, poz. 322, z 2012 r. poz. 908). Zgodnie z wymienioną ustawą wszystkie substancje i ich mieszaniny (żywice poliestrowe, epoksydowe i winyloestrowe) stosowane do nasączania rękawów CIPP są klasyfikowane jako substancje i mieszaniny niebezpieczne w Rozdziale 1 art. 4.1 przytoczonej ustawy.
W związku z tym zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że prawidłowe jest jego rozumowanie wykonawcy, że w celu spełnienia wymienionego w punkcie 1.9. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót warunku dopuszczenia materiałów zgodnie z polskim prawodawstwem wystarczające jest posiadanie aprobaty technicznej, która jest decyzją uprawnionej jednostki o dopuszczeniu do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych oraz przedstawienie deklaracji zgodności z właściwą normą.”

Odpowiedź na pytanie nr 13:
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót w pkt 1.9 określa warunki dopuszczenia materiałów stanowiąc, że wszelkie materiały użyte do robót mają mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.


Pytanie nr 14
„Czy prawidłowe jest rozumowanie wykonawcy, że dla sprawdzenia poprawności wykonania rękawa w kwestii jego szczelności po renowacji należy przeprowadzić próbę szczelności dostosowaną do bezwykopowego charakteru wykonywanej renowacji – czyli wykonawca może wykonać próbę szczelności zgodnie z PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych) przed wpuszczeniem ścieków, jako element procesu renowacyjnego w obecności przedstawicieli nadzoru Zamawiającego?”

Odpowiedź na pytanie nr 14:
Zamawiający żąda przeprowadzenia próby szczelności po odcięciu rękawa w studzience początkowej i końcowej. Próba zostanie przeprowadzona wodą lub powietrzem.


Pytanie nr 15
„Zwracamy się do Zamawiającego, w związku z ryczałtową formą wynagrodzenia, z prośbą o udostępnienie do wglądu wykonawcom pełnych inspekcji kanałów przeznaczonych do renowacji w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót.
Prosimy o określenie sposobu udostępnienia inspekcji wykonawcom.”

Odpowiedź na pytanie nr 15:
Zamawiający udostępnia tylko raporty z inspekcji TV, które załączył do Specyfikacją Istotny Warunków Zamówienia.Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015