MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Kobylin
OŚ KobylinOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

dot. zadania pn. "RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ"

Numer ogłoszenia: 152835 - 2016;
data zamieszczenia: 23.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: RENOWACJA ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ W M.PĘPOWO METODĄ BEZWYKOPOWĄ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest renowacja istniejącej kanalizacji sanitarnej w m. Pępowo metodą bezwykopową:
a) rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych DN 300 mm - długości 2.071 mb
b) rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych DN 200 mm - długości 728 mb
c) renowacja studzienek kanalizacyjnych 96 szt. wraz z czyszczeniem, frezowaniem wystających przeszkód i korzeni oraz pracami towarzyszącymi.
Symbol CPV: 45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej.
2. Opis kanału przewidzianego do renowacji: Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana jest z rur betonowych o średnicy Dn 300 i Dn 200. Przeprowadzona inspekcja TV wykazała liczne uszkodzenia kanału - pęknięcia, szczeliny wzdłużne i złożone, zapadnięcia, uszkodzenia powierzchniowe, wykruszanie się.
3. Renowacja rękawem termoutwardzalnym z zastosowaniem żywic epoksydowych o średnicy Dn 300 mm - długości 2.071 mb i średnicy Dn 200 mm - długości 728 mb Renowację należy wykonać metodą rękawa nasączonego żywicą i utwardzanego na miejscu (CIPP). Nie dopuszcza się łączenia wykładzin w obrębie jednego odcinka poddawanego renowacji w tym także łączenia spiralnego.
3.1. Stosowane materiały muszą być przeznaczone do stosowania przy renowacji kanalizacji sanitarnej.
3.2. Do nasączania rękawa należy zastosować żywice epoksydowe. Nie dopuszcza się stosowania żywic poliestrowych.
3.3. Rękaw nasączony żywicami epoksydowymi z wyraźnym pigmentem w celu kontroli nasączania rękawa. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności (kolor niebieski, czerwony, żółty, zielony). Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rękawa powinny być gładkie, pozbawione wad w postaci niejednorodności i wtrąceń ciał obcych, końce rękawa powinny być obcięte równo i prostopadle do osi. Nie zezwala się na stosowanie żywic bezbarwnych (przeźroczystych).
3.4. Do renowacji należy użyć rękawa filcowego - bezszwowego zgodnie z pkt. 3.14.
3.5. Rękaw musi być nasączony dwukomponentową żywicą epoksydową przy pomocy dynamicznego układu wtłaczającego i mieszania komponentów.
Zamawiający dopuszcza tylko nasączanie rękawa na placu budowy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. Rękaw musi być nasączony żywicą przy pomocy specjalnych mieszalników sterowanych komputerowo. Nasączenie rękawa przy zastosowaniu podciśnienia, w warunkach kontrolowanych. Pojazd do nasączania musi posiadać urządzenia do pełnej kontroli tego procesu wraz z pełnymi wydrukami pokazującymi stosunek mieszania żywic na każdym etapie. Nie dopuszcza się ręcznego mieszania żywic. Po nasączeniu rękawa Wykonawca przedstawi w formie wydruku cały raport z mieszania żywic. Raport powinien zawierać: metry bieżące nasączonego rękawa, stosunek mieszania, ilość wtłoczonej żywicy i utwardzacza, temperaturę żywicy i utwardzacza, wartość powietrza vacum na pompie próżniowej, wszystkie notowane z częstotliwością co do 15 sek.
3.6. Barwa rękawa przed zainstalowaniem powinna być na całej jego powierzchni jednakowa pod względem odcienia i intensywności.
3.7. Rękaw musi trwale związać się z rurą poprzez sklejenie, nie dopuszcza się stosowania dodatkowych folii tzw. prelinerów.
3.8. Wymagane parametry rękawa po utwardzeniu: - kolor: wyraźny pigment
- moduł sprężystości E = min. 2600N/mm2 wg DIN PN-EN 1228
- sztywność obwodowa nie mniejsza niż: 2kN na m2
- grubość DN200 min.4,5mm
- grubość DN300 min 6,0mm
3.9. Minimalna grubość rękawa po utwardzeniu powinna wynosić w kanale o średnicy - Dn 200mm - 4,5mm, Dn 300mm - 6,0mm
3.10. Odporność chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 60 stopni C.
3.11. Odporność chemiczna na wpływ zalegających osadów.
3.12. Zdolność rękawa do przenoszenia obciążeń gruntu, obciążeń hydrostatycznych oraz obciążeń eksploatacyjnych.
3.13. Zamawiający wymaga zastosowania żywic epoksydowych bezskurczowych - w przypadku stwierdzenia skurczu Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia rękawa i ponownego jego montażu przy użyciu żywic bezskurczowych.
3.14. Rękaw filcowy - wykonany z filców poliestrowych, całość musi być nasączona żywicami epoksydowymi. Nie dopuszcza się odbioru rękawa, który będzie posiadał zmarszczenia lub fałdy. W takim przypadku Wykonawca będzie zmuszony na własny koszt usunąć całość rękawa i zainstalować nowy.
3.15. Wymiary rękawa dobrane do średnicy kanału. Przyleganie rękawa do powierzchni wewnętrznej kanału na całej długości równomiernego utwardzenia rękawa. Nie dopuszcza się pozostawienia wolnych przestrzeni między istniejącym przewodem, a materiałem zastosowanym do renowacji. Zastosowany do renowacji system musi się trwale związać (skleić) z rurą poddawaną remontowi w taki sposób, żeby nie dopuścić do penetracji wód gruntowych w przestrzeń pomiędzy rurą remontowaną, a zainstalowaną wykładziną.
3.16. Szczelność kanału w 100 procent.
3.17. Wykonawca ma zapewnić właściwy stan kanału po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanału - odkształcenia, nieregularności wykładziny dopuszczalne są w przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu np.: łuki, zmiany średnicy, przesunięć na złączach, pęknięcia kanału.
4. Schemat kanalizacji zawierający zakres robót stanowi załącznik nr 9.
5. Czyszczenie, frezowanie i inspekcja powinna spełniać następujące warunki:
5.1. Czyszczenie kanalizacji powinno odbywać się samochodem z funkcją recyklingu, aby jednocześnie zasysać wyciągnięty osad.
5.2. Frezowanie wykonać robotem z zainstalowaną szlifierką hydrauliczną wraz z własną kamerą kolorową, robot powinien precyzyjnie wyciąć korzenie z każdego złącza oraz zeszlifować wystające przykanaliki i pozostałe przeszkody.
5.3. Inspekcja przed renowacją i powykonawcza powinna być wykonana skanerem do kanalizacji. Zapis na płycie DVD w ogólnodostępnym formacie (ewentualnie dostarczenie oprogramowania umożliwiającego przeglądanie zapisu).
5.4. Inspekcja przed i po renowacji studni powinna zostać wykonana za pomocą skanera 3D.
6. Do obowiązków wykonawcy należy:
6.1. Urządzenie, zabezpieczenie i utrzymanie terenu na którym będą wykonywane prace renowacyjne i frezujące.
6.2. Zapewnienie źródła poboru energii (agregat prądotwórczy).
6.3. Opłata za pobraną wodę.
6.4. Uzyskanie zgody na zajęcie terenu, projekt organizacji ruchu i koszty z tym związane (jeżeli będą wymagane przepisami).
6.5. Oznakowanie terenu, zgodnie z przepisami BHP.
6.6. Czyszczenie kanału przed naprawą wozem ciśnieniowym oraz wywóz osadów na składowisko odpadów.
6.7. Wycięcie korzeni wraz z ich usunięciem oraz zeszlifowanie wystających części kanalizacji.
6.8. Usunięcie przeszkód kamiennych.
6.9. Inspekcja przed wykonaniem i powykonawcza kanału skanerem do skanowania rurociągów.
6.10. Zakres prac związanych z kinetami na studniach rewizyjnych, obejmuje ich otwarcie przy pomocy robota frezującego po montażu rękawa.
6.11. Utrzymanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po ich zakończeniu.
6.12. Zorganizowanie, przeprowadzenie i dostarczenie do Zamawiającego po wykonaniu renowacji następujących badań rękawa (niezależne laboratorium, które wykona badanie zostanie wskazane prze Zamawiającego):
- badanie grubości ścianki rękawa,
- badanie sztywności obwodowej,
- badanie szczelności rękawa.
7. Szczegółowy zakres robót: Zakres wykonania renowacji kanalizacji i studzienek znajduje się w załączniku nr 9.
8. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niniejszej specyfikacji, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, które stanowią podstawę do sporządzenia oferty.
9. Cena ofertowa - jest to cena ryczałtową za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. Cenę ofertową należy obliczyć zgodnie z pkt. XIII niniejszej SIWZ.
10. Zamawiający zastrzega, że wszystkie materiały użyte do wykonania robót podlegają jego bezwzględnej akceptacji przed wbudowaniem.
11. Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP.
12. Wymagany okres Gwarancji: Wymaga się, aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca udzielił gwarancji jakości (w tym również na zastosowane wyroby budowlane) na okres od 36 do 60 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy. Roszczenia z tytułu gwarancji jakości nie wyłączają odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Wykonawca udziela Zamawiającemu na cały przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji jakości.
13. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży szczegółowy kosztorys, na podstawie którego dokonał wyceny robót i ustalił cenę ryczałtową..

II.1.5)
Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10 000,00 zł. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2014r, poz.1804).
2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą tj. 30 dni licząc od dnia składania ofert.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 94 1020 3121 0000 6302 0003 8927
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofert ę przed upływem terminu składania ofert.
12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, je żeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty polegające na renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi - każda co najmniej 1250,00 mb - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi: - skaner 3D do skanowania kanalizacji - specjalistyczne urządzenia do nasączania rękawa epoksydowego do średnicy min.DN300 mm, z możliwością nasączenia min.175 mb w jednym odcinku - specjalistyczny sprzęt do utwardzania o mocy minimalnej 1200 kW, z możliwością utwardzenia min.175 mb w jednym odcinku - wóz ciśnieniowy, - specjalistyczne urządzenia do otwierania trójników i frezowania przeszkód. - urządzenie do ciśnieniowego czyszczenia studzienek kanalizacyjnych wraz z głowicą obrotową - urządzenie do równomiernego natrysku głowica obrotową.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w tym również wydane w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, który kierował co najmniej jedną budową polegającą na renowacji minimum 1250 mb kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową rękawem termoutwardzalnym nasączonym żywicami epoksydowymi.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 60
2 - Okres gwarancji - 10
3 - Termin wykonania - 30
IV.2.2)
NIE przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach:
1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku:
a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych, uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów
b) wystąpienia zmian, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
c) wystąpienia konieczności wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. W wyżej wymienionych przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej niż o okres trwania tych okoliczności. Okoliczności te muszą być potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego z wpisem do dziennika budowy.
2) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych może wystąpić w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
b) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (fundamenty itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych.
Zamawiający dopuszcza:
1) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,
2) zmianę umowy w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących na dzień zawarcia umowy w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zamiany ustawowe stawki podatku od towarów i usług VAT, prowadzącej do zmiany kwoty brutto,
3) zmianę sposobu wykonania Umowy w razie, gdy jest niezbędna ze względów technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego lub konieczna w celu prawidłowego wykonania Umowy, a brak zmiany sposobu wykonania umowy skutkowałby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy pod warunkiem, że Wykonawca lub Projektant zaoferuje rozwiązania techniczne, technologiczne lub organizacyjne o równoważnych lub lepszych parametrach,
4) zmianę umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,

3. Warunki dokonywania zmian:
1) inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy,
3) zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, forma pisemna jako aneks do umowy pod rygorem nieważności

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski - Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal._1_do_siwz.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_do_siwz_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_do_siwz_wykaz_robot.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_do_siwz_wykaz_osob.doc
Plik do pobrania: 07_zal.nr_4a_do_siwz_wykaz_sprzetu.doc
Plik do pobrania: 08_zal.nr_5_do_siwz_osw.upr..doc
Plik do pobrania: 09_zal.nr_6_do_siwz_osw._z_art.24.doc
Plik do pobrania: 10_zal.nr_7_do_siwz_umowa.pdf
Plik do pobrania: 11_zal.nr_8_do_siwz_inform..doc
Plik do pobrania: 12.1_pepowo_rys._1.pdf
Plik do pobrania: 12.2_pepowo_rys._2.pdf
Plik do pobrania: 13.1_stwior.pdf
Plik do pobrania: 13.2_przedmiar_robot.doc
Plik do pobrania: 14.1_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.2_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.3_raport_z_inspekcji.zip
Plik do pobrania: 14.4_raport_z_inspekcji.zip
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015