MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Pępowo
OŚ PępowoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

p.n. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego"

Numer ogłoszenia: 51919 - 2016;
data zamieszczenia: 10.05.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego o parametrach: 1) samochód dostawczy typu furgon, nowy, rok produkcji 2016, 2) silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 120 KM, spełniający normy emisji spalin co najmniej EURO5, rozrząd na łańcuchu, silnik pojemności min. 2200 , skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny, 3) maksymalne średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym - 8,2 l/100 km 4) maksymalna emisja dwutlenku węgla w g/km (w cyklu mieszanym) - 216 g/km 5) dopuszczalna emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum Europejskiego Standardu Emisji Spalin EURO5, wyznaczone według procedur ustalonych dla celów badań homologacyjnych, 6) napęd na przód, 7) układ stabilizacji toru jazdy ESP, 8) układ ABS, 9) układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu, 10) kabina pojedyncza 3-osobowa, 11) dopuszczalna masa całkowita 3.500 kg, 12) dopuszczalna długość całkowita pojazdu nie może być mniejsza niż 5000 mm, ale nie więcej niż 5600 mm, 13) długość przestrzeni ładunkowej nie może być mniejsza niż 3000 mm, 14) ładowność użytkowa nie mniej niż 1300 kg, ale nie więcej niż 1600 kg, 15) wysokość wewnętrzna przestrzeni ładunkowej nie mniej niż 1700 mm, ale nie więcej niż 1950mm, 16) klimatyzacja - minimum manualna w kabinie pasażerskiej, 17) układ kierowniczy ze wspomaganiem, 18) kolor niebieski, 19) fabryczny kulisty hak holowniczy, 20) drabinka na tylnych drzwiach, 21) aluminiowy bagażnik dachowy do przewóz rur długości od 3 m do 6 m z podwójnym podestem, 22) drzwi boczne prawe odsuwane z szybą stałą, 23) drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane pod kątem 180o, 24) niezależne oświetlenie przedziału ładunkowego, 25) wodoodporna, zmywalna i gładka podłoga w przestrzeni ładunkowej, 26) pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów, dywany gumowe w kabinie, 27) okres gwarancji na perforacje blach min. 6 lat i powłokę lakierniczą min. 2 lata, 28) okres gwarancji na usterki mechaniczne min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów, 29) serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 30) fabryczne radio z odtwarzaczem CD USB, 31) fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia i lędźwiową oraz z podłokietnikiem, 32) komputer pokładowy, 33) zamek centralny i alarm, 34) szyby odsuwane elektrycznie w kabinie, 35) koła 16 cali + pełnowymiarowe kołpaki, 36) chlapacze kół, 37) samochód wyposażony w opony na sezon letni i dodatkowy komplet opon na sezon zimowy, 38) światła przeciwmgłowe (przód i tył), 39) koło zapasowe, 40) lusterka boczne regulowane elektrycznie, 41) poduszka powietrzna kierowcy, 42) zestaw głośnomówiący bluetooth, 43) wzmocnione tylne zawieszenie (poduszki powietrzne, pompowane niezależnie), 44) 2 mini belki sygnalizacyjne LED o wymiarach: długość w przedziale 26-28 cm, wysokość maks. 5,5 cm, zamontowane z przodu i z tyłu samochodu w linii środkowej lub po stronie kierowcy. Inne wymagania: 45) wykonawca dostarczy samochód do siedziby Zamawiającego, 46) w dniu odbioru samochodu zostanie sporządzony protokół odbioru, 47) w dniu odbioru samochodu wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: - dokument określający warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (karty gwarancyjne), - instrukcje obsługi samochodu z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną (instrukcja i charakterystyka w tłumaczeniu na język polski), - dokumenty niezbędne do rejestracji. 48) rozpoczęcie naprawy nastąpi w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia, a w przypadku naprawy awarii trwającej dłużej niż 7 dni, objętej gwarancją, wykonawca gwarantuje dostawę sprawnego technicznie samochodu zastępczego,.
II.1.5)
nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• brak
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie zezwolenia, koncesji, licencji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Opis techniczny przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Termin wykonania - 5
IV.2.2)
nie dotyczy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Dział Techniczny.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich Strzelce Wielkie 84 63-820 Piaski Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania: 01_ogloszenie.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz.pdf
Plik do pobrania: 03_zal.nr_1.doc
Plik do pobrania: 04_zal.nr_2_osw..doc
Plik do pobrania: 05_zal.nr_3_osw.z_art.24.doc
Plik do pobrania: 06_zal.nr_4_umowa.pdf
Plik do pobrania: 07_zal.nr_5_inform..doc
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015