MZWiK
MZWiK


zobacz zdjęcia:
OŚ Gogolewo
OŚ GogolewoOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

p.n. "Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016."

Numer ogłoszenia: 336036 - 2015;
Data zamieszczenia: 09.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich , Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski, woj. wielkopolskie, tel. 65 5719364, faks 65 5719364.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzwik.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek Gmin.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę materiałów budowlanych w roku 2016..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w 2016 roku, odpowiadających standardom jakościowym oraz technicznym, według asortymentu zawartego w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego będącego załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje dostawę wyżej wymienionych materiałów do magazynu głównego w Strzelcach Wielkich oraz do obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych położonych na obszarze gmin Krobia, Pępowo, Pogorzela, powiat Gostyń i gminy Kobylin powiat Krotoszyn. Dostawę materiałów budowlanych należy realizować sukcesywnie w terminie i asortymencie określonym przez Zamawiającego. 2) Wykonawca zobowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ w oparciu o jej wyliczenie dokonane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1a do formularza ofertowego. Formularz cenowy należy załączyć do oferty w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku informacji). 3) Podane w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ ilości materiałów budowlanych są wielkościami szacunkowymi ustalonymi na podstawie zapotrzebowania z roku ubiegłego. Ostateczna ilość zakupionych materiałów uzależniona będzie od zapotrzebowania Zamawiającego i może ulec zmniejszeniu. Nie zrealizowanie zamówienia w całości przez Zamawiającego nie może być podstawą do roszczeń finansowych wykonawcy. 4) Zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie ceny jednostkowe materiałów będących przedmiotem dostawy nie ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy. 5) Oferowane materiały muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj.Dz. U. Z 2014 r. poz. 883 z późn.zm. ) oraz aktów wykonawczych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ilości, jakość oraz zgodność z warunkami technicznymi dostarczanych materiałów. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przydatność do użytkowania każdego z oferowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych wymienionych w załączniku nr 1a do formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Okres gwarancji wynosił będzie 12 miesięcy i będzie liczony od daty dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych materiałów. 6) Wykonawca uwzględni w cenie oferowanych materiałów budowlanych koszty z tytułu ich załadunku, transportu do poszczególnych miejsc wskazanych w pkt 1) oraz rozładunku. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zamawianych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały i urządzenia gwarantujące wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w w/w opisie, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego..
II.1.5)
NIE przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.16.00.00-9, 44.16.70.00-8, 44.16.74.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji z przyczyn niepowstałych z winy wykonawcy, w tym działania siły wyższej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzwik.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Dział techniczny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Plik do pobrania: 01_ogloszenie_bzp.pdf
Plik do pobrania: 02_siwz_mater..pdf
Plik do pobrania: zal_nr_1_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_1a_do_siwz_mat.2016.xls
Plik do pobrania: zal_nr_2_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_3_do_siwz_mat.2016.doc
Plik do pobrania: zal_nr_4_do_siwz_mat.2016.pdf
Plik do pobrania: zal_nr_5_do_siwz_mat.2016.doc
Międzygminny Związek Wodociągów
i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich

Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski
Telefon: 65 571 91 74
Fax: 65 571 93 64Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję
i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień
przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje
ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Wykonanie strony oraz hosting - Halpress.eu - 2015